Rewi Maniapoto Memorial, Kihikihi, Waikato.
Rā Maumahara | New Zealand Wars Kihikihi, Waikato.
Rā Maumahara | New Zealand Wars, Kihikihi, Waikato.