At Soho restaurant Tauranga BOP 23/9/2001
At Soho Restaurant Tauranga BOP 23/9/2001

Digital file | 2001-09-23-Sunday © Michael Jeans | archive 1964 – 2014